}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2332آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
میزان کمک تاکنون 1,225,668,947 ریال
3
4
5
2
1
5
سرانه 5500000 ریال شامل 3675 بسته
میزان کمک تاکنون 6,387,537,062 ریال
7
0
1
1
4
9
سرانه 5000000 ریال شامل 8289 بسته
میزان کمک تاکنون 7,341,941,990 ریال
5
6
5
8
3
0
سرانه 3500000 ریال شامل 7756 بسته
115279 بار مشاهده شده