}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

8,036,499,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

514 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

1947آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
میزان کمک تاکنون 953,510,000 ریال
3
5
0
1
6
3
سرانه 5500000 ریال شامل 3675 بسته
میزان کمک تاکنون 2,440,668,000 ریال
7
8
0
0
8
7
سرانه 5000000 ریال شامل 8289 بسته
میزان کمک تاکنون 2,879,448,000 ریال
6
9
3
3
3
0
سرانه 3500000 ریال شامل 7756 بسته
93865 بار مشاهده شده