}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,291,480,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

691 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2301آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

تبلت


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/08/30 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

حسین کلاس پنجم می باشد جهت ادامه تحصیل باتوجه به شرایط کنونی نیاز به تبلت جهت تحصیل دارد .