}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,220,280,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

672 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2307آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

کمک هزینه خرید تبلت


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/08/01 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

با سلام معصومه از فرزندان ایتام تحت حمایت در صفادشت به همراه مادر پیرش زندگی میکند درخواست مساعدتت جهت خرید تب لت دارد