}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,291,480,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

691 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2301آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

اسکیت


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/09/30 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

پرهام با مادر و خواهرش زندگی می منه و ارزوی داشتن اسکیت یا ماشین کنترلی را دارد