}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,132,071,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

656 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2321آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

سه چرخه


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/04/02 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

امید به همراه مادرش زندگی می کند و ارزوی داشتن سه چرخه دارد