}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2334آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

دوچرخه کنترلی -ماشین کنترلی


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/03/28 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

امیرعلی آرزوهای داشتن ماشین کنترلی و دوچرخه دارد