}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2332آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

لباس شب عید


LOADING IMAGES
wish_0_00Image_00004.jpg wish_0_00Image_00001.jpg

این آرزو در تاریخ 1398/12/18 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

از فرزندان اکرام و ایتام اداره ملارد میباشد و نیازمند مساعدت جهت شب عید میباشد