}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,091,081,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

645 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2329آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

کفش


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/01/18 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

با سلام امیر از فرزندان ایتام تحت حمایت به همراه برادرش نزد مادر زندگی میکند و منبع درامدی غیر از امداد و یارانه ندارن