}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,280,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

آرزوی ماشین کنترلی


LOADING IMAGES
wish_0_Image_00002.jpg wish_0_۲۰۲۰۰۲۱۲_۱۶۵۶۵۳.jpg wish_0_۲۰۲۰۰۲۱۲_۱۶۵۶۵۹.jpg

این آرزو در تاریخ 1398/11/24 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

آرتین پسر گل ما از بچه ها واحد محسنین منطقه 2میباشد چندماه پدرش فوت شده ارزوی داشتن ماشین کنترلی داردبتواند بابچه ها بازی کند

آرتین با کمک  مساعدت یکی از خیرین ماشین کنترلی خریداری کرد وبه آرزوش رسید