}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2332آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

میز تحریر


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/11/01 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

آرزوی داشتن میز تحریر