}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,373,690,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

708 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2284آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

کمک هزینه خرید مسکن


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/01/30 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

مهرشاد با خانواده اش در یک زیر زمین تنگ و تاریک زندگی می کنند با کمک امداد و خیرین در صدد خرید مسکن مهر برای خانواده هستیم . هزینه ها تا حدودی تامین شده است و مبالغی را نیازمند کمک حامیان و خیرین می باشند