}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,049,501,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

634 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2332آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

هزینه درمان


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/04/04 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

پریوش دختری 21 ساله است از بچه های ایتام منطقه 5 می باشد به دلیل بیماری ریوی تحت درمان بوده و هزینه درمان وآزمایش پریوش 700000 تومان می باشد