}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,833,670,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

558 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2039آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

هزینه درمان


LOADING IMAGES
wish_0_22.jpg تشکر از حامی

این آرزو در تاریخ 1397/12/22 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

مرضیه خانم کم شنوا می باشد ایشان از فرزندان محسنین منطقه 5 می باشد برای تعمییر سمک باید مبلغ 5/000/000 ریال پرداخت کنه با توجه به اینکه دانشجو است باید سریعا سمک خودش را تعمییر کند چون در کلاس شدیدا دچار مشکل شده است