}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,091,081,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

645 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2329آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

هزینه درمان


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1398/03/22 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

مرضیه خانم کم شنوا می باشد ایشان از فرزندان محسنین منطقه 5 می باشد برای تعمیر سمعک باید مبلغ 5/000/000 ریال پرداخت کنه با توجه به اینکه دانشجو است باید سریعا سمعک خودش را تعمیر کند چون در کلاس شدیدا دچار مشکل شده است