}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,091,081,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

645 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2329آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

پوشاک شب عید


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1397/12/07 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

پدر در زندان به سر میبرد درمنزل استیجاری سکونت دارند مبلغ250 هزار تومان بابت اجاره پرداخت میکنند در حال حاضر شرایط نامساعدی دارند.