}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,091,081,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

645 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2329آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

کوله پشتی


LOADING IMAGES
wish_0_نقاشی-اسفند 008.jpg wish_1_۲۰۱۹۰۴۱۰_۱۲۵۹۰۳.jpg wish_0_۲۰۱۹۰۴۱۰_۱۲۵۹۲۹.jpg wish_0_۲۰۱۹۰۴۱۰_۱۳۰۰۵۱.jpg wish_1_۲۰۱۹۰۴۱۰_۱۳۱۹۳۴.jpg wish_1_۲۰۱۹۰۴۱۰_۱۳۰۷۴۷.jpg

این آرزو در تاریخ 1397/12/23 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

نیایش از فرزندان نیازمند تحت پوشش صفادشت ملارد و غیر از امداد و یارانه منبع درامدی ندارند

خرید کوله پشتی و لوزم التحریر

تشکر از حامی محترم