}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,802,160,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

546 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2006آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی
کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

مساعدت کلاس تقویتی

نام: هادی   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791884901593137

با سلام و احترام 
هادی از فرزندان نیازمند محسنین ساکن صفادشت ملارد از فرزندان ممتاز مدرسه در حال حاضر کلاس هفتم تحصیل می کند منبع درلمدی غیر از امداد ندارند و پدرش به دلیل از کارافتادگی دائم قادر به کار نمیباشد و نیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کمک هزینه کلاس زبان

نام: آیلار   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791294901988514

با سلام و احترام
آیلار از فرزندان محسنین تحت حمایت امداد به همراه مادر و برادرش در شهر صفادشت زندگی می کند منبع درامد خانواده از طریق کار در منزل مادرش و امداد تامین می شود ایلار از فرزندان ممتاز مدرسه و کلاس چهارم تحصیل می کند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: یسنا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 1648209292413

با سلام و احترام
یسنا از فرزندان ایتام تحت حمایت میباشد در حال حاضربه همراه مادر و براددرش در یکی از روستاهای صفادشت ساکن هستن منبع درامدی غیر از امداد ویارانه ندارند در حال حاضر نیز جهت خرید مسکن با مشکل ماتلی مواجه هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: عسل   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791130313383502

با سلام و احترام
عسل از فرزندان محسنین تحت حمایت در حال حاضر کلاس ششم تحصیل می کند و وضعیت زندگی خوبی ندارند و نیازمند مساعدت می باشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: محمدحسین   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791680314988114

با سلام و احترام
محمدحسین از فرزندان محسنین تحت حمایت در حال حاضر کلاس هشتم تحصیل می کند و به همراه مادرش در یکی از روستاهای صفادشت ساکن هستن منبع درامدشان امداد و یارانه می باشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: زهرا   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57915049026

با سلام و احترام
زهرا از فرزندان محسنین تحت حمایت در حال حاضر کلاس نهم تحصیل می کند منبع درامد خانواده از طریق امداد و یارانه میباشد و نیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: زهرا   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791814901292056

با سلام و احترام
زهرا از فرزندان محسنین تحت حمایت در حال حاضر در منازل مسکن مهر به همراه مادرش بصورت استیجاری زندگی میکند 
زهرا کلاس نهم میباشد و جهت امرار معاش و هزینه های تحصیلی نیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: زهرا   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791814901292056

با سلام و احترام
زهرا ز فرزندان طرح محسنین تحت حمایت میباشد در حال حاضر کلاس نهم تحصیل میکند
منبع درامدی غیر از امداد ندارند و نیبازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: مهشید   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791444901439431

با سلام و احترام
مهشید از فرزندان محسنین در حال حاضر کلاس نهم میباشد و منبع درامد خانوده کار نظافت منازل مردم توسط مادرش میباشد و نیازمند مساعدت هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کیف و کفش

نام: ابوالفضل   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 1648209180315

با سلام و احترام
ابوالفضل از فرندان ایتام  تحت پوشش میباشد ساکن یکی از روستاهای صفادشت ملارد و دارای یک خواهر محصل میبتاشد منبع درامد خانواده فقط امداد میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: ابوالفضل   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 16482091803

ابوالفضل پسر عزیزمان 8 ساله ساکن شهرستان دماوند و از خانواده اکرام آرزوی اقلام تحصیلی مناسب برای آغاز سال تحصیلی جدید را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: حسین   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 209107

با سلام و احترام
حسین از فرزندان ایتام تحت حمایت در حال حاضر کلاس نهم تحصیل می کند و ضعیت معیشتی ضعیفی دارند و منبع درامدی غیر از امداد ندارند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: محمد علی   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 1648209227319

با سلام و احترام 
محمدعلی از فرزندان ایتام به همراه خواهر و مادرش زندگی میکند منبع درامد خانواده کار در منازل مردم جهت نظافت توسط مادر و در حال حاضر کلاس هفتم تحصیل می کند و نیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: ساجده   سن: 20 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 3622202951416

با سلام و احترام
ساجده از فرزندان ایتام تحت حمایت که به همراه برادر و مادرش در یکی از روستاهای صفادشت ساکن هستند و وضعیت معیشتی ضعیفی دارند به دلیل هزینه های تحصیلی از تحصیل جا مانده و نیازمند مساعدت می باشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: امیرحسین   سن: 16 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791424901179934

با سلام و احترام
امیرحسین از فرزندان ایتام تحت حمایت به همراه مادرش در یکی از روستاهای صفادشت ساکن هستند و وضعیت معیشتی ضعیفی دارند و نیازمند مساعدت

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: امیرحسین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791504902622580

با سلام و احترام
امیرحسین از فرزندان ایتام تحت حمایت به همراه مادرش در صفادشت زندگی میکند در حال حاضر کلاس چهارم تحصیل می کند و نیاتزمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: امیرحسین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791504902622580

با سلام ئو احترام
امیرحسین از فرزندان اکرام و نیازمند که به همراه مادرش در صفادشت ساکن هستند و در حال حاضر کلاس چهارم تحصیل می کند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: امیرحسین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791504902622580

با سلام و احترام
امیرحسین از فرزندان ایتام تحت حمایت به همراه مادرش در یکی از روستاهای صفادشت ساکن می باشد و نیازمند مساعدت

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 18 از 330 آیتم ]