}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,785,460,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

536 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2012آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها
اسباب بازی

اسکوتر

نام: سارا   سن: سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی فرزند داشتن یک اسکوتر میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن- شلوار

نام: شایان   سن: 17 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579181

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن لباس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن -شلوار

نام: ماهان   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579187

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن لباس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

عروسک

نام: سارا   سن: 13910710 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579191

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن عروسک  را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن- پوتین

نام: محدثه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579186

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن لباس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

پالتو

نام: زهرا   سن: 17 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579181

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن لباس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

ماشین اسباب بازی

نام: آرتین   سن: 3 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579195

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن اسباب بازی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن - عروسک

نام: دنیا   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579189

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن لباس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: فاطمه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579185

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن لبلس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

ماشین اسباب بازی

نام: محمدطاها   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579192

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند و آروزی دشتن  ماسین اسباب بازی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: سید ابوالفضل   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579186

از فرزندان  نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

ماشین اسباب بازی

نام: امیر عباس   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579190

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن ماشین اسباب بازی دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

ماشین اسباب بازی

نام: همایون   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579192

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن ماشین اسباب بازی دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: سهیل   سن: 1 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: سام   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579186

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,350,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کتونی

نام: آیدا   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579185

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم  و کفش دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن - عروسک

نام: شیدا   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579189

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم و عروسک دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: یاسمن   سن: 6 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579192

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

صفحه 2 [ نمایش 19 تا 36 از 2548 آیتم ]