}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,995,481,109 ریال

آرزوهای برآورده شده

617 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2243آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها
اسباب بازی

پالتو

نام: پریماه   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی دختر 12 ساله پالتو میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

کتونی

نام: زینب   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی دختر 10 ساله کتونی میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

لباس گرم

نام: فاطمه   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی دختر 12 ساله لباس گرم میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 200,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

کاپشن و لباس گرم

نام: ابوالفضل   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 11 ساله کاپشن و لباس گرم میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

د.وچرخه

نام: امیر سام   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 8 ساله یک دوچرخه میباشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

د.وچرخه

نام: امیر سام   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 8 ساله یک دوچرخه میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

کاپشن

نام: امیر مهدی   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 9 ساله یک کاپشن میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

لباس ورزشی و کتونی

نام: محمد حسام   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 11ساله داشتن لباس ورزشی و کتونی میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: الهه   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

دختر 10 ساله نیاز به دوچرخه دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: ابوالفضل   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرزوی پسر 11 ساله دوچرخه میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

وسایل نقاشی و طراحی

نام: ترنم   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی دختر 10 ساله وسایل نقاشی و طراحی میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

وسایل نقاشی و طراحی

نام: ترنم   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی فرزند 10 ساله وسایل نقاشی و طراحی میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

اسکوتر

نام: سارا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی دختر 10 ساله داشتن یک اسکوتر میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسکوتر

نام: سارا   سن: سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزوی فرزند داشتن یک اسکوتر میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن- شلوار

نام: شایان   سن: 17 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579181

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن لباس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن -شلوار

نام: ماهان   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579187

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن لباس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

عروسک

نام: سارا   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579191

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن عروسک  را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

کاپشن- پوتین

نام: محدثه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579186

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن لباس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 19 [ نمایش 325 تا 342 از 2860 آیتم ]