}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

16,903,180,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

587 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2226آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • سال نو مبارک
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها
اسباب بازی

ماشین اسباب بازی

نام: آرتین   سن: 3 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579195

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن اسباب بازی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

کاپشن - عروسک

نام: دنیا   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579189

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن لباس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: فاطمه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579185

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند میباشد و آرزوی داشتن لبلس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

ماشین اسباب بازی

نام: محمدطاها   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579192

از فرزندان طرح محسنین و نیازمند و آروزی دشتن  ماسین اسباب بازی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: سید ابوالفضل   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579186

از فرزندان  نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

ماشین اسباب بازی

نام: امیر عباس   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579190

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن ماشین اسباب بازی دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

ماشین اسباب بازی

نام: همایون   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579192

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن ماشین اسباب بازی دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: سهیل   سن: 1 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: سام   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579186

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,350,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کتونی

نام: آیدا   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579185

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم  و کفش دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن - عروسک

نام: شیدا   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579189

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم و عروسک دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: یاسمن   سن: 6 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579192

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: بنیامین   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579189

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: امین   سن: 16 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579182

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: بنیامین   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579190

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,350,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

ماشین اسباب بازی

نام: ابوالفضل   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579192

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن ماشین اساباب بازی دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

پوشاک و کفش

کاپشن

نام: ایمان   سن: 2 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579196

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن لباس گرم دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

ماشین اسباب بازی

نام: یاسین   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579189

از فرزندان نیازمند طرح محسنین میباشد و آروزی داشتن  ماشین اسباب بازی دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 17 [ نمایش 289 تا 306 از 2813 آیتم ]